Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Sneltest Nederland BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67521649.

Artikel 1. Definities 

1.1    In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:  

1.2  (Algemene) Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Sneltest Nederland BV;

1.3    Intellectuele eigendomsrechten: auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien, tekening- en modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en alle eventuele andere intellectuele en industriële eigendomsrechten;  

1.4    Opdrachtgever: de partij aan wie Sneltest Nederland BV aanbieding/ offerte heeft gedaan of met wie Sneltest Nederland BV een overeenkomst is aangegaan;  

1.5 (Weder)partij(en): Sneltest Nederland BV /of Opdrachtgever.  

Artikel 2. Algemeen                               

 2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, offertes, rechtshandelingen en overeenkomsten waarbij Sneltest Nederland BV producten en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, ook indien voor de uitvoering daarvan door Sneltest Nederland BV derden worden betrokken.  

2.2    Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.  

2.3    Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. Sneltest Nederland BV en Opdrachtgever zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.

2.4    Sneltest Nederland BV behoudt zich het recht de privacy policy voorwaarden en indien toepasselijk de leveringsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Het actuele privacybeleid staat altijd voor inzage op de website Covidsneltestnederland.nl.

2.5    Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassingen indien deze door Sneltest Nederland BV schriftelijk zijn aanvaard. In elk ander geval zijn deze niet van toepassing.  

 

 

Artikel 3. Offertes

3.1    De door Sneltest Nederland BV gemaakte aanbiedingen/offertes voor zakelijke klanten zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 2 weken, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Sneltest Nederland BV is slechts aan een aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk (binnen de gestelde termijn) plaatsvindt. Let op: indien aanvragen via de website verlopen dient vooraf te worden betaald en bij een no show (het niet of niet tijdig komen opdagen in de testomgeving wordt geen geld teruggegeven.  

 3.2    Opdrachtgever is aan een aanbieding, offerte gehouden indien deze mondeling en/of schriftelijk wordt aanvaard. Mondeling indien in alle redelijkheid kan worden aangenomen dat opdrachtgever akkoord heeft gegeven op een (mondeling) aanbieding.  

 3.3    Sneltest Nederland BV is niet aan zijn aanbiedingen/offertes gebonden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en/of Sneltest Nederland BV in de uitvoering van de opdracht wordt belemmerd door een of meerdere derden die door Sneltest Nederland BV zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.  

3.4    Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen en dergelijke met betrekking tot aanbiedingen, offertes, begrotingen en/of kenmerken van diensten of producten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sneltest Nederland BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, offertes, diensten en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in ieder geval geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.    

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1    Prijzen worden altijd in Euro’s vermeld op de website inclusief btw. Sneltest Nederland BV is gerechtigd jaarlijks de prijzen naar boven aan te passen met het landelijk inflatie cijfer (CBS).  

4.2 Alle overeenkomsten worden vooruit gefactureerd en dienen voor afname van de test te worden betaald. Sneltest Nederland BV hanteert dus geen betalingstermijn.  Tenzij anders is overeengekomen met zakelijke klanten. In geval van dergelijke afwijking wordt 10 dagen gehanteerd.

4.3    Indien de betaling niet binnen 10 werkdagen op de rekening van Sneltest Nederland BV is bijgeschreven, heeft Sneltest Nederland BV het recht de overeenkomst op te zeggen. De betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft in het geval van kracht.  

4.4    Wettelijke rente en incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever indien deze verzuimt te betalen.  

4.5    Kennelijke fouten in de opgave van prijzen of tarieven kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sneltest Nederland BV worden gecorrigeerd.  

4.6    Indien Sneltest Nederland BV door aan Opdrachtgever toewijsbare oorzaken extra kosten moet maken of genoodzaakt is aanvullende diensten uit te voeren, is Sneltest Nederland BV gerechtigd deze extra kosten of werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder ‘aan Opdrachtgever toewijsbare oorzaken’ dienen in ieder geval te worden begrepen: incomplete aanvragen, het niet tijdig reageren, het verstrekken van onjuiste informatie, nalatigheid van Opdrachtgever, doublures etc.  

4.7    Sneltest Nederland BV mag haar prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Sneltest Nederland BV, dat in redelijkheid niet van Sneltest Nederland BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium of tarief. Sneltest Nederland BV zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Sneltest Nederland BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  

4.8    Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn van een factuur is Opdrachtgever in verzuim  

4.9    In geval van niet- of niet tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen door Opdrachtgever is Sneltest Nederland BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten en/of producten op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en (administratie)kosten daaronder begrepen.  

4.10 Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze voorwaarden voorzien. Sneltest Nederland BV heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van Opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.  

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst  

5.1    Sneltest Nederland BV verricht de dienstverlening slechts in opdracht van Opdrachtgever. Sneltest Nederland BV zal de dienstverlening met zorg verrichten overeenkomstig de met Opdrachtgever eventueel schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken. Zie disclaimer en privacybeleid gepubliceerd op onze website covidsneltestnederland.nl.  

5.2    Sneltest Nederland BV is te alle tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zo in te richten, wijzigingen en/of enigerlei verbeteringen aan te brengen als Sneltest Nederland BV dat op enig moment beslist tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Een (doorgevoerde) wijziging in de uitvoering van de overeenkomst van welke aard en omvang dan ook is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst. Zie ook artikel 8.  

5.3    Sneltest Nederland BV zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Sneltest Nederland BV worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Sneltest Nederland BV uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.      

5.5    Opdrachtgever gaat expliciet akkoord met het privacybeleid en disclaimer zoals opgenomen op onze website Covidsneltestnederland.nl  

5.6    Sneltest Nederland BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek, wetenschap en overige wetgeving.  

5.7    Sneltest Nederland BV heeft het recht werkzaamheden van de opdracht te laten verrichten door derden.  

5.8    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Sneltest Nederland BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of mogelijk relevant zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sneltest Nederland BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sneltest Nederland BV zijn verstrekt, heeft Sneltest Nederland BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.  

5.9    Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Sneltest Nederland BV verstrekte gegevens en informatie. Sneltest Nederland BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sneltest Nederland BV kenbaar behoorde te zijn.  

5.10 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Sneltest Nederland BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.    

5.11 Bij eventuele (technische) storingen en onderhoudswerkzaamheden is Sneltest Nederland BV gerechtigd om uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of geheel te staken, indien Sneltest Nederland BV het noodzakelijk acht om de (technische) storing of noodzakelijk onderhoud te verhelpen of uit te voeren, zonder de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.  

5.12 Bij technische storingen en onderhoudswerkzaamheden waarbij de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of geheel is gestaakt heeft de opdrachtgever geen recht op (gedeeltelijke) creditering van de reeds betaalde en nog te factureren facturen indien de uitvoering van de overeenkomst binnen 12 maanden wordt hervat. In al deze gevallen zal Sneltest Nederland BV de duur van de overeenkomst (kosteloos) verlengen met eenzelfde periode dat de blokkade of beperking heeft voortgeduurd.  

5.13 De opdrachtgeven gaat akkoord dat alle communicatie tussen de opdrachtgever en Sneltest Nederland BV via de website van Sneltest Nederland BV (Covidsneltestnederland.nl) en/of per e-mail zal plaatsvinden.  

5.14 Sneltest Nederland BV kan een onbelemmerde uitvoering van de overeenkomst niet garanderen, aangezien Sneltest Nederland BV daarbij mede afhankelijk is van derden en van allerlei technische voorzieningen en kan nimmer reden zijn tot beëindiging van de overeenkomst.  

5.15 Leveringen van producten en/of diensten (test afname) vinden in beginsel zo snel mogelijk plaats. Indien mogelijk Sneltest Nederland BV bij het tot stand komen van de overeenkomst de verwachte uitvoeringstermijn aangeven. Deze termijn geldt als indicatie, zodoende kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Sneltest Nederland BV kan nadere informatie over de uitvoeringstermijn mondeling of schriftelijk kenbaar maken.

Ook deze informatie heeft slechts een indicatief karakter, en zodoende kunnen ook daaraan geen rechten over de uitvoeringtermijn worden ontleend.  

5.17 Een overeengekomen uitvoeringstermijn is derhalve nimmer een fatale termijn en Sneltest Nederland BV is bij overschrijding van de overeengekomen termijn derhalve niet van rechtswege in verzuim. Een overschrijding van de overeengekomen termijn geeft Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te annuleren of ontbinden. Evenmin kan Opdrachtgever Sneltest Nederland BV aansprakelijk stellen voor eventuele schade door te late levering, of betalingen aan Sneltest Nederland BV weigeren of opschorten.  

5.18 Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Sneltest Nederland BV schriftelijk in gebreke te stellen en dient Sneltest Nederland BV een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.  

5.19 Indien een overeengekomen uitvoeringstermijn voor Opdrachtgever heeft te gelden als fatale termijn, dient dat door Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en door Sneltest Nederland BV schriftelijk te worden bevestigd.    

5.20 Een overeengekomen uitvoeringstermijn gaat pas in nadat Sneltest Nederland BV van Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en informatie heeft ontvangen.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid gegevens en privacy  

6.1    Opdrachtgever gaat expliciet akkoord met het privacybeleid en disclaimer. 

6.2    Sneltest Nederland BV streeft ernaar om de persoonlijke gegevens zo veel mogelijk te beschermen. Sneltest Nederland BV treft veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van de persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te garanderen maar kan hieromtrent echter geen garantie geven voor de aangebrachte beveiliging. Gezien de inherente risico’s die zijn verbonden aan het internet en e-mail gebruik, kan Sneltest Nederland BV de vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van persoonsgegevens en (elektronisch) berichtenverkeer niet garanderen. Sneltest Nederland BV is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die mocht ontstaan aan de zijde van de opdrachtgever of derden.  

6.3    Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke goedkeuring van Sneltest Nederland BV direct als wel indirect een soortgelijk product/ dienst als dat van Sneltest Nederland BV te gaan aanbieden buiten de organisatie van de Sneltest Nederland BV met commerciële doeleinden binnen een periode van 2 jaar na afloop van de overeenkomst.  

6.4    Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig schriftelijk zijn aangeduid en door partijen zijn ondertekend.  

6.5    Sneltest Nederland BV heeft toegang tot alle onderzoeksresultaten en zal deze vertrouwelijk behandelen conform het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  

6.6    Sneltest Nederland BV is gerechtigd om uitkomsten van onderzoeken te gebruiken voor benchmarkdoeleinden, response analyses en andersoortige onderzoeken en publicatie op Internet.  

6.7    Opdrachtgever vrijwaart Sneltest Nederland BV voor alle aanspraken van derden die jegens Sneltest Nederland BV mochten worden ingesteld wegens een niet aan Sneltest Nederland BV toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. (zie artikel “verplichtingen opdrachtgever”).  

Artikel 7. Duur, beëindiging, opschorting en wijziging overeenkomst   

7.1    Afspraken en overeenkomsten zijn eerst bindend na een schriftelijke (mail) bevestiging door Sneltest Nederland BV. Verplichtingen van Sneltest Nederland BV gaan nooit verder dan de schriftelijke (mail) bevestiging van Sneltest Nederland BV aan Opdrachtgever.  

7.2    Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij –al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van overname, reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Sneltest Nederland BV is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur.  

7.3    Alle tussen Sneltest Nederland BV en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten worden aangegaan voor een periode zoals in de overeenkomst is opgenomen. De periode vangt aan met ingang van de datum van oplevering van de producten of diensten c.q. uitslag van testen. Deze datum staat vermeld op de overeenkomst.  

7.4    Bij opzegging mag Sneltest Nederland BV de klantgegevens blijvend opslaan in de Database, dit voor goed beheer en exploitatie van haar bedrijfsvoering.  

7.5    Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.  

7.6    Indien voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

7.7    Indien de aard, omvang, inhoud én uitvoering van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs, termijn en uitvoering van de overeenkomst. Sneltest Nederland BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf en mededeling doen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van enigerlei wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging van prijs, termijn en uitvoering van de overeenkomst incl. wijziging van functionaliteit en look en feel van de producten en dienstverlening.  

7.8    Indien door of namens Opdrachtgever in de overeenkomst wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, voorgesteld behoeven deze de uitdrukkelijke instemming van Sneltest Nederland BV.  

7.9    Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van een gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Sneltest Nederland BV op en is voor Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.  

7.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sneltest Nederland BV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien de wijziging in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen heeft voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken. Dit recht komt uitdrukkelijk alleen Sneltest Nederland BV toe.  

7.11 Sneltest Nederland BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:  

  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst Sneltest Nederland BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.  

7.12 Voorts Sneltest Nederland BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sneltest Nederland BV kan worden gevergd. Tot die omstandigheden behoren tevens het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Sneltest Nederland BV en/of door Sneltest Nederland BV ingeschakelde derden welke belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst. Sneltest Nederland BV zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.  

7.13 Sneltest Nederland BV kan de overeenkomst ook op reeds vermelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is de overeengekomen producten en dienstverlening tot stand te brengen.  

7.14 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sneltest Nederland BV op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Sneltest Nederland BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.  

7.15 Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door Opdrachtgever, heeft Sneltest Nederland BV recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verliezen, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die Sneltest Nederland BV zijn toe te rekenen.  

7.16 Indien Opdrachtgever haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, dan is Sneltest Nederland BV gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Tevens zijn de tarieven over de resterende looptijd van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst direct opeisbaar.  

7.17 Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door Sneltest Nederland BV, zal Sneltest Nederland BV in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de al verrichte werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Sneltest Nederland BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.  

7.18 Bedragen die Sneltest Nederland BV heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij op het moment van ontbinding al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid, vrijwaring en risico 

 8.1    De totale aansprakelijkheid van Sneltest Nederland BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan wel op grond van onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor enkele test.

8.2    Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.  

8.3    De aansprakelijkheid van Sneltest Nederland BV voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan € 500 (vijfhonderd Euro) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.  

8.4    De opdrachtgever vrijwaart Sneltest Nederland BV voor alle aanspraken van derden, gebaseerd op de bewering dat de handelwijze van de opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van die derden. Opdrachtgever stelt Sneltest Nederland BV in die zin ook schadeloos voor alle kosten (inclusief proceskosten en kosten voor juridische bijstand), voor zover van toepassing.  

8.5    Sneltest Nederland BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals: verkeerde beslissingen op grond van onderzoeksresultaten, gevolgschade, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever en verminking of verlies van data en onderzoeksresultaten.  

8.6    Sneltest Nederland BV kan opdrachtgever wel aansprakelijk stellen voor schade die Sneltest Nederland BV of een derde partij ondervindt door misbruik en het bewust manipuleren van de tot de overeenkomst behorende producten en/ of dienstverlening en/ of onderzoeksresultaten. Zie ook artikel 10 Verplichtingen opdrachtgever.  

8.7    Opdrachtgever vrijwaart Sneltest Nederland BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.  

8.8     Sneltest Nederland BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Opdrachtgever indien de schade het gevolg is van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig door Opdrachtgever aan Sneltest Nederland BV verstrekte gegevens en/of informatie. Sneltest Nederland BV is ook nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Opdrachtgever indien de schade het gevolg is van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig door Sneltest Nederland BV verstrekte gegevens en/of informatie aan Opdrachtnemer.  

8.9     Sneltest Nederland BV is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van (schriftelijke) communicatie of het niet bereikbaar zijn van de (door Sneltest Nederland BV) gehoste website/applicatie of server. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken hiervan, zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeem beheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.  

8.10    Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen twee weken nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Sneltest Nederland BV schriftelijk te zijn gemeld. Bij het ontbreken van deze melding vervalt het recht op schadevergoeding.  

8.11    Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Sneltest Nederland BV zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

 

Artikel 9. Verplichtingen opdrachtgever  

9.1     Opdrachtgever is gehouden alle door Sneltest Nederland BV opgeleverde producten (ook deelleveringen) onmiddellijk na oplevering nauwkeurig te inspecteren en controleren.  

9.2     Klachten over de verrichte werkzaamheden of de opgeleverde producten dienen door Opdrachtgever onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of de opgeleverde producten te worden gemeld aan Sneltest Nederland BV. De schriftelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sneltest Nederland BV in staat is adequaat te reageren. Dit geldt bijvoorbeeld voor bugs in opgeleverde software, websites en systemen.  

9.3     Opdrachtgever respecteert met betrekking tot de verzameling van gegevens en doeleinden de privacy iedere betrokkene en verklaart dat het de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), OPTA regelgeving en alle overige privacywetgeving naleeft. Deze verplichting dient altijd te worden opgevolgd door de opdrachtgever. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade ontstaan door overschrijden van deze verplichtingen en Sneltest Nederland BV kan haar eventuele schade op de opdrachtgever verhalen.  

9.4     Opdrachtgever is gehouden alle door Sneltest Nederland BV opgeleverde producten te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bedoeld zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade ontstaan door overschrijden van deze verplichtingen en Sneltest Nederland BV kan haar eventuele schade op de opdrachtgever verhalen.  

9.5     Opdrachtgever verklaart de (ingewonnen) onderzoeksresultaten (o.a. Corona testresultaten) op geen enkele wijze te veranderen of te vervalsen en/ of een poging daartoe te doen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade ontstaan door overschrijden van deze verplichtingen en Sneltest Nederland BV kan haar eventuele schade op de opdrachtgever verhalen.  

9.6     Opdrachtgever is verplicht de verkregen toegangsgegevens zoals wachtwoord en gebruikersnaam, geheim te houden en tegen (onbevoegd) gebruik door derden te beschermen. Sneltest Nederland BV dient zo snel als mogelijk op de hoogte te worden gebracht als er enigszins een vermoeden is van misbruik. Het is opdrachtgever ook niet toegestaan de toegangsgegevens aan derden te verstrekken buiten de organisatie van opdrachtgever.    

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten  

10.1    Alle intellectuele eigendomsrechten op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde onderzoeks en/of testmethodes, programmatuur, websites, databestanden, onderzoeksresultaten, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Sneltest Nederland BV, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden, onderzoeksresultaten of andere materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Opdrachtgever blijft rechthebbende ten aanzien van de data die aan Sneltest Nederland BV wordt geleverd voor het door Sneltest Nederland BV uit te voeren onderzoek. Sneltest Nederland BV heeft het recht deze data en onderzoeksresultaten o.a. te gebruiken voor onderzoek en benchmarkdoeleinden.

10.2    Sneltest Nederland BV heeft een eeuwigdurend, onbeperkt, wereldwijd en niet opzegbaar recht de data, onderzoeksresultaten in het kader van haar bedrijfsvoering te gebruiken, aan te passen, verveelvoudigen of in alle nu bekende en toekomstige media of enigerlei andere wijze openbaar te maken zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat.  

10.3    Het is de opdrachtgever niet toegestaan gedurende en na afloop van de overeenkomst de onderzoeksresultaten zonder schriftelijke toestemming van Sneltest Nederland BV te publiceren dan wel openbaar te maken, over te zetten, in te brengen in een andere (online) product/ dienstverlening vergelijkbaar aan die van de Sneltest Nederland BV

10.4    Sneltest Nederland BV vrijwaart Opdrachtgever tot een bedrag van maximaal          € 2.500 (tweeduizend vijfhonderd Euro) tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Sneltest Nederland BV zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Sneltest Nederland BV onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Sneltest Nederland BV.  

10.5    Opdrachtgever verleent aan Sneltest Nederland BV toestemming om Opdrachtgevers naam en/of logo’s als referentiemateriaal te gebruiken en/of te integreren in Sneltest Nederland BV schriftelijke (incl. mail) en mondelinge communicatie, zoals offertes, websites etc.                                

Artikel 11. Overmacht

11.1    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens elkander, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.  

11.2    Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop Sneltest Nederland BV geen invloed kan uitoefenen, waardoor nakoming van de verplichtingen Sneltest Nederland BV jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren tevens storingen in een netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Opdrachtgever en/of ingeschakelde derden. Sneltest Nederland BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sneltest Nederland BV haar verplichtingen had moeten nakomen.  

11.3    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twaalf maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

11.4    Voor zoveel Sneltest Nederland BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sneltest Nederland BV gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Slotbepalingen  

12.1    Op de overeenkomst tussen Sneltest Nederland BV en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter. 

12.2    Indien een of meerder bepaling(en) in deze algemene leveringsvoorwaarden niet geldig zijn, blijven deze algemene leveringsvoorwaarden voor het overige van kracht. Te allen tijde zal in de geest van deze algemene leveringsvoorwaarden worden gehandeld.  

12.3    In het geval uitleg van deze voorwaarden vereist is, is de Nederlandse tekst te allen tijde bepalend.  

12.4    In het geval uitleg van deze voorwaarden vereist is, is de Nederlandse tekst te allen tijde bepalend.  

12.5    Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  

12.6    Sneltest Nederland BV heeft tevens het recht, ter harer keuze, een geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering.